kategoriler

Mucize Yağlarla Kilo Verebilir ve Şifa Bulabilirsiniz.Mucize Yağlarla Kilo Verebilir ve Şifa Bulabilirsiniz.

 

Zayıflatıyor, hastalıklardan koruyor, selülitleri azaltıyor. Temel yağ asitleri, vücudun metabolik hızını artırıyor. Hücreler daha hızlı enerji üretiyor, kaloriler daha hızlı yakılıyor. Dolayısıyla enerjiyi artırıyor. Bu yağları yiyerek yağ yakabiliyor, kilo verebiliyorsunuz.
Li­fe Fit­ness Aka­de­mi uz­man­la­rın­dan Bün­ya­min Ay­soy; vü­cut ge­liş­tir­me­ci spor­cu­lar ile di­yet ya­pan ki­şi­le­rin yağ­la­rı lis­te­le­rin­den yüz­de 85 kal­dır­ma­la­rı as­lın­da yan­lış bir yak­la­şım ol­du­ğu­nu söy­le­di.

 

Ki­lo faz­la­lı­ğı prob­le­mi ya­şa­yan­la­rın kor­ku­lu rü­ya­sı olan yağ­la­rın hep­si za­rar­lı de­ğil.

Yağ­lar iki­ye ay­rı­lı­yor

Yağ­lar, sağ­lık so­run­la­rı­na yol açan­lar ve iyi­leş­ti­ri­ci­ler ola­rak 2’ye ay­rı­lı­yor. İyi­leş­ti­ri­ci yağ­la­ra ‘te­mel yağ asit­le­ri­’ de­ni­yor. Yağ yak­mak için her­ke­sin bu yağ­la­ra ih­ti­ya­cı var. Vü­cu­du­muz bu yağ­la­rı üre­te­mi­yor. An­cak yi­ye­cek­ler­den ala­bi­li­yo­ruz Bun­lar da Ome­ga 3 ve Ome­ga 6 ol­mak üze­re iki­ye ay­rı­lı­yor. Yağ­lı ba­lık­lar (us­kum­ru, so­mon, ton gi­bi), ye­şil yap­rak­lı seb­ze­ler, ka­bak çe­kir­de­ği ve ke­ten to­hu­mu Ome­ga 3 yö­nün­den zen­gin yi­ye­cek­ler. Ay­çi­çe­ği, bal­ka­ba­ğı çe­kir­dek­le­ri, ke­ne­vir to­hu­mu, su­sam, ce­viz, fın­dık, ba­dem, so­ya fa­sul­ye­si, mı­sır ise Ome­ga 6 yağ­la­rın­dan zen­gin. Te­mel yağ asit­le­ri se­lü­li­ti ön­le­mek için de fay­da­lı.

İşte şi­fa de­po­su sa­yı­la­bi­le­cek ve içil­me­si ha­lin­de bir­çok ya­ra­rı bün­ye­sin­de ba­rın­dı­ran yağ­ların listesi...

Kolesterole karşı ruşeym yağı

Ru­şeym ya­ğı­nın 100 gra­mın­da 380 IU Vi­ta­min E, 410 IU al­fa to­ko­fe­rol, 29 IU be­ta ve ga­ma to­ko­fe­rol, yüz­de 31-33 ole­ik asit, yüz­de 12-13 pal­mi­tik asit, yüz­de 56 li­no­le­ik asit var­dır. Bu ni­te­li­ği ile ru­şeym ya­ğı do­ğal an­ti­ok­si­dan ve E vi­ta­mi­ni de­po­su­dur. Özel­lik­le ha­sar­lı cilt­ler, gü­neş ya­nık­la­rı, le­ke­le­ri gi­der­me­de, cil­di bes­le­me­de, can­lan­dır­ma­da yar­dım­cı olur. Se­def has­ta­lı­ğı ve eg­za­ma te­da­vi­si­ne, ba­ğır­sak flo­ra­sı­nın ve mik­ro­bi­yal den­ge­nin ko­run­ma­sı­na yar­dım­cı­dır.

Bağışıklığı güçlendirmeye birebir: Çörek otu yağı

Omega-3, 6-vitamin A, E, C, B1, B2, B6 vitaminleri içerir. Doğal bağışıklık güçlendirici, şeker düşürücü, insülin direncini kırıcı, tümörlerin büyümesini engelleyici özellikleri vardır. Mideyi alkolün etkilerine karşı korur, polen, toz alerjisi ve deri hastalıklarına karşı tedavi edici olduğu bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Kırışıklıkları hafifletmekten başka yararları da var:  Kayısı çekirdeği yağı

Göz çev­re­si kı­rı­şık­lık­la­rı­nı ka­yı­sı çe­kir­de­ği ya­ğı­nı ha­ri­cen kul­la­na­rak ha­fif­let­me­ye ça­lı­şı­rız. Oy­sa bu yağ içil­di­ği za­man da bir­çok ra­hat­sız­lı­ğa iyi ge­lir. Ka­yı­sı çe­kir­de­ği ya­ğı; Top­lam yüz­de 95 doy­ma­mış yağ asi­di ve ide­al ole­ik ve li­no­le­ik asit ora­nı ile se­rum ko­les­te­rol dü­ze­yi­ni dü­şü­re­bil­me, gaz gi­de­ri­ci (lak­ta­sif) ve An­ti­di­zan­te­rik (eks­pek­te­ron) özel­li­ği ile fonk­si­yo­nel gı­da­lar­dan­dır.

Ka­yı­sı­nın po­tas­yum­ca ve A vi­ta­mi­ni­nin öz mad­de­si ka­ro­ten­ce zen­gin ol­ma­sı, ya­ğı­na da in­san bes­len­me­sin­de çok önem­li bo­yut­lar ka­zan­dı­rır. Hi­po­aler­jik ol­ma­sı ne­de­niy­le de has­sas böl­ge­ler­de ve göz et­ra­fın­da da kul­la­nı­la­bi­lir. İç­mek için gün­de 1 tat­lı ka­şı­ğı ye­ter­li­dir.

Kanserli hücreleri yenmeye yardımcı: Nar çekirdeği yağı

Nar çe­kir­de­ğin­den, son za­man­lar­da bi­lim­sel ça­lış­ma­lar­da sık­ça söz edil­mek­te­dir. İçe­ri­ğin­de Pu­ni­cic Asit'in ya­nı sı­ra yüz­de 0,6 ora­nın­da an­ti­ok­si­dan özel­lik­te­ki Po­li­fe­nol­ler, yük­sek oran­da E Vi­ta­mi­ni bu­lu­nur.

Nar çe­kir­de­ği ya­ğı üç çift bağ içe­ren kon­ju­ge yağ asit­le­ri­ni (CLA) ya­pı­sın­da bu­lun­du­ran en­der bit­ki­sel kö­ken­li yağ­lar­dan­dır. Bu özel­li­ği­nin lö­se­mi ve me­me kan­se­rin­de kan­ser­li hüc­re­le­rin yok edil­me­si­ne yar­dım­cı ol­du­ğu­na da­ir bul­gu­lar var­dır. İki haf­ta­lık kul­la­nım­da yük­sek tan­si­yo­nu da dü­şür­dü­ğü göz­len­miş­tir. Yük­sek ös­tro­jen içer­di­ğin­den ha­mi­le­ler­de ilk üç ay kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez.

Sponsorlu BağlantılarYorum Yap

Sponsorlu Bağlantılar

Son Yorumlar